ស្តាប់វិទ្យុ អន់ឡាញ

May 5, 2017 Heng Raksmey 0

ខាងក្រោមនេះជាប៉ុស្តិ៍វិទ្យុជាភាសាខ្មែរ ស្តាប់អន់ឡាញ លើទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នក៖ (១) វិទ្យុអាស៊ីសេរី ជាខេមរៈភាសា វិទ្យុអាស៊ីសេរី (២) វិទ្យុវីអូអេ ជាខេមរៈភាសា វិទ្យុវីអូអេ (៣) វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ជាខេមរៈភាសា វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ជាខេមរៈភាសា (៤) វិទ្យុអូស្រ្តាលី អេប៊ីស៊ី ជាខេមរៈភាសា វិទ្យុអូស្រ្តាលី អេប៊ីស៊ី ជាខេមរៈភាសា Like and […]